Research Challenge

Thư viện Research Challenge

Thư viện Research Challenge bao gồm các tài liệu được cung cấp bởi Viện CFA Institute nhằm hỗ trợ sinh viên các đội thi chuẩn…

Về cuộc thi Research Challenge

Cuộc thi Research Challenge là sân chơi cho các sinh viên kinh tế, tài chính và ngân hàng, trong đó, các đội thi sẽ chuẩn…