CFA Institute

CFA Institute là tổ chức giáo dục quốc tế với mục tiêu đặt ra các chuẩn mực về kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho nhân sự ngành đầu tư tài chính. CFA Institute đi đầu trong đạo đức tài chính trong thị trường đầu tư và kiến thức chuyên môn trong cộng đồng tài chính toàn cầu. Tất cả vì mục tiêu tạo một môi trường thu hút các nhà đầu tư, thị trường hoạt động hiệu quả và tăng trưởng kinh tế.

Chi tiết về CFA Institute tại website www.cfainstitute.org.